Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 24.3.2011. u 9:00
Prikaza: 5161
|
Autor: Jerko Zovak

Tragom nalaza revizije

Nepovoljno mišljenje za općinu Oriovac

Oriovac : Nepovoljno mišljenje za općinu OriovacOriovački načelnik Antun Pavetić, brodsko-posavskom zamjeniku župana Davoru Vlaoviću, servira juhu

Molimo Vas da nam, u razumnom roku, dostavite sve relevantne informacije koje bi, specificirano i dokumentirano, ukazivale na način otklanjanja nedostataka navedenih u revizijskom „Mišljenju“, sažetak je našeg upita (i) oriovačkom načelniku Antunu Pavetiću, a résumé njegova odgovora se nalazi u narednih pet riječi - nije moguće udovoljiti Vašoj zamolbi.

Državni ured za reviziju je, 14. prosinca 2010., Hrvatskom saboru dostavio Izvješće o obavljenoj reviziji (i) za 576 jedinica lokalne samouprave, od čega je financijska revizija obavljena u 261, a uvid u financijske izvještaje u 315 lokalnih jedinica. O financijskim izvještajima i poslovanju 261 lokalne jedinice, za 2009., izraženo je:
- 11 bezuvjetnih mišljenja (za sedam županija i tri grada)
- 247 uvjetnih mišljenja (za 13 županija, 112 gradova i 122 općine) te
- tri nepovoljna mišljenja (za jedan grad i dvije općine)
Na području Brodsko-posavske županije, niti jedna od 29 jedinica lokalne samouprave nije dobila bezuvjetno mišljenje, ali jedna jeste nepovoljno - Općina Oriovac. Sve ostale su dobile uvjetno mišljenje.
U nastavku donosimo mišljenje Državnog ureda za reviziju i očitovanje općinskog načelnika Antuna Pavetića.

Mišljenje Državnog ureda za reviziju

Na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji, obavljena je financijska revizija Općine za 2009. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje.
(...)
Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti:

Nije vidljivo jesu li i kada plaćene usluge i obavljene

1. Općina nije uspostavila i razvila sustav unutarnjih financijskih kontrola u skladu s propisima koji reguliraju to područje.

2. U većem broju slučajeva knjigovodstvene isprave nisu prije unosa u poslovne knjige kontrolirane i potpisane od strane ovlaštene osobe.

3. Rashodi u iznosu 416.335,00 kn evidentirani su na temelju računa koji ne sadrže podatke o količini i jediničnoj cijeni nabavljenog materijala i obavljenih usluga.

4. Rashodi za izradu projekta sanacije nerazvrstane ceste u iznosu 150.000,00 kn i usluge stručnog nadzora radova sanacije odlagališta otpada u iznosu 10.000,00 kn izvršeni su na temelju ugovora, rashodi za nabavu materijala za održavanje građevinskih objekata u iznosu 12.474,61 kn izvršeni su na temelju izvoda otvorenih stavki primljenog od dobavljača, a rashodi za nabavu posuđa u iznosu 10.000,00 kn izvršeni su na temelju ponude dobavljača. Općina ne raspolaže dokumentacijom iz koje bi bilo vidljivo jesu li i kada usluge obavljene, te materijal i posuđe isporučeni.

Isplate iz blagajne bez priložene dokumentacije

5. U pojedinim slučajevima obavljene su isplate iz blagajne bez priložene vjerodostojne dokumentacije.

6. U poslovnim knjigama rashodi za nabavu raznih roba, radova i usluga nisu evidentirani prema kriteriju nastanka poslovnih događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, nego prema načelu novčanog tijeka, odnosno nakon izvršenih plaćanja.

7. U poslovnim knjigama za 2009. evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu 3.061.862,00 kn nastali u ranijim godinama ( 2005. - 2008.), a nisu evidentirani rashodi i obveze u ukupnom iznosu 6.462.985,00 kn nastali do konca 2009.

8. U poslovnim knjigama nije evidentirano potraživanje za naknadu za koncesije u iznosu 18.960,00 kn.

9. Rashodi u iznosu 975.883,00 kn nisu evidentirani na računima propisanim Računskim planom proračuna.

10. U okviru prihoda od poreza evidentirani su prihodi od pomoći u iznosu 3.417.923,00 kn.

Poslovni rezultat nije točno iskazan

11. Zbog neuredno i netočno vođenih poslovnih knjiga, poslovni rezultat za 2009., kao i prethodnih godina u financijskim izvještajima nije točno iskazan.

12. Stanje imovine i obveza utvrđeno popisom istovjetno je stanju evidentiranom u poslovnim knjigama, a s obzirom da poslovne knjige nisu uredno vođene, te u njima nisu evidentirane sve poslovne promjene, ni popis imovine i obveza za 2009. kao i ranijih godina nije cjelovit. Dio obveza i dio imovine (neevidentirane obveze prema izvoditeljima radova i drugim dobavljačima, te dio izgrađene dugotrajne imovine) nije obuhvaćen popisom.

13. Potraživanja su koncem 2009. iskazana u iznosu 2.395.063,00 kn i u cijelosti su dospjela. Revizijom je utvrđeno da u poslovnim knjigama nisu evidentirana potraživanja za koncesije u iznosu 18.960,00 kn. Općina nije dobila od Porezne uprave izvješće o poduzetim mjerama naplate općinskih poreza u iznosu 473.820,00 kn. Za naplatu potraživanja za zakup poslovnog prostora u iznosu 110.550,00 kn upućivane su opomene i pokretani su postupci za ovrhu. Za dio potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 676.897,00 kn općina je upućivala opomene. Za potraživanja u iznosu 1.152.756,00 kn koja se odnose na dio potraživanja za komunalnu naknadu i zakup poslovnog prostora, grobnu naknadu, zakup stanova, zakup poljoprivrednog zemljišta, grijanje, koncesijsku naknadu, te prodaju poljoprivrednog zemljišta nisu poduzimane mjere naplate.

14. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 412.514,00 kn, što s prenesenim manjkom prihoda iz prethodne godine u iznosu 33.295,00 kn čini manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 445.809,00 kn. Obveze su koncem godine iskazane u iznosu 1.101.144,00,00 kn, što s neevidentiranim obvezama u iznosu 6.462.985,00 kn iznosi ukupno 7.564.129,00 kn i čini 70,8% ostvarenih prihoda bez pomoći za 2009. Stoga se predlaže izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka, odnosno voditi računa o preuzimanju obveza u narednim godinama kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba.

Onemogućena kontrola izvršenja programa

15. Tijekom 2009. nabavljeno je materijala za tekuće i investicijsko održavanje i izgradnju dugotrajne imovine u iznosu 1.112.338,00 kn. Općina ne raspolaže dokumentacijom iz koje bi bilo vidljivo koji su radovi izvedeni s nabavljenim materijalom, te da je nabavljeni materijal stvarno i utrošen u istim količinama.

16. Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su u iznosu 1.162.452,00 kn. Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta zaključeni su, izravnom pogodbom, bez provedbe postupka odabira i odluke o odabiru izvršitelja poslova, u siječnju 2009. ugovori s tri izvoditelja. Ugovori ne sadrže vrstu, opseg i ukupnu vrijednost poslova, način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja te jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. Osim izvođača s kojima su zaključeni spomenuti ugovori, poslovi održavanja cesta ustupani su i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju narudžbenica. Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2009. nije utvrđen opseg poslova održavanja zbog čega je onemogućena kontrola izvršenja programa.

17. Program održavanja komunalne infrastrukture nije usklađen s planiranim sredstvima u proračunu.

18. Poslovi izrade projekta, usluge montaže i građevinskih radova na kanalizacijskom sustavu Općine (II etapa) ugovoreni su u studenome 2009. u iznosu 5.251.643,00 kn, a da prethodno nisu osigurana sredstva za nabavu.

Protupropisna nabava roba i usluga

19. Bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljeni su u 2009. radovi na proširenju javne rasvjete u iznosu 150.406,00 kn i usluge deratizacije u iznosu 193.715,00 kn, te u razdoblju 2005. - 2008. novi radovi na izgradnji doma u iznosu 1.454.432,00 kn, dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji I etape kanalizacijskog sustava u iznosu 1.215.520,16 kn i građevinski radovi na pristupnoj cesti i parkiralištu iznosu 346.121,00 kn. Ugovorima o izvođenju građevinskih radova na pristupnoj cesti i parkiralištu, uređenju pješačke staze, izgradnji ceste, te uređenju kolnog prilaza i trga ispred doma u ukupnom iznosu 2.168.579,00 kn nisu utvrđeni rokovi izvođenja.

20. Za završene radove na adaptaciji krova na društvenom domu i školi, izgradnji doma, pristupne ceste i parkirališta, pješačke staze, ceste i radovi na uređenju kolnog prilaza i trga ispred doma u ukupnom iznosu 3.812.238,00 kn zapisnici o primopredaji izvedenih radova nisu sastavljeni.

21. Za izvedene radove adaptacije krova društvenog doma i škole u vrijednosti 210.758,00 kn ispostavljen je račun s datumom ranijim od datuma zaključivanja ugovora, a ne sadrži specifikaciju obavljenih radova.

22. Za izvedene radove na pristupnoj cesti i parkiralištu u iznosu 346.121,00 kn opis izvedenih radova iz računa izvođača ne odgovara opisu radova iz ponudbenog troškovnika (koji je sastavni dio ugovora) tako da nije moguća usporedba izvedenih s ugovorenim radovima.

Jedno ugovarali drugo izvodili

23. Za radove na izgradnji doma u vrijednosti 1.686.385,00 kn, uređenju pješačke staze u vrijednosti 550.509,84 kn, izgradnji ceste u vrijednosti 523.535,00 kn, te uređenju kolnog prilaza i trga ispred doma u vrijednosti 494.929,00 kn utvrđeno je da su pojedini radovi izvedeni u količinama različitim od ugovorenih, da nisu izvedeni pojedini radovi koji su bili ugovoreni, a izvedeni su novi radovi koji nisu bili ugovoreni. Pojedini ugovoreni radovi na izgradnji doma obračunati su po višim cijenama od ugovorenih.

24. Nadzor nad izvođenjem radova adaptacije krova društvenog doma i škole, izgradnji društvenog doma, te građevinskih radova na pristupnoj cesti i parkiralištu u ukupnom iznosu 2.243.264,00 kn nije obavljen.

25. Građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnih projekata pribavljene su prije izgradnje, osim za izgradnju ceste u vrijednosti 613.202,00 kn.

26. U ugovorenom roku, kao ni do vremena obavljanja revizije (travanj 2010.) nisu završeni radovi na sanaciji odlagališta otpada, izradi glavnog izvedbenog projekta za izgradnju infrastrukture poslovno-poduzetničke zone, te izgradnji kanalizacijskog sustava I etapa, koji su ugovoreni u ukupnom iznosu 12.241.075,00 kn. Radovi po ugovoru o izradi projekta, usluge montaže i građevinskih radova na kanalizacijskom sustavu Općine (II etapa) u iznosu 5.251.643,00 kn nisu započeti do vremena obavljanja revizije.

27. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijskog sustava I etapa i ugovor o izradi glavnog izvedbenog projekta za izgradnju infrastrukture poslovno-poduzetničke zone ne sadrže kaznene odredbe za slučaj prekoračenja roka izvođenja radova.

28. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture nije usklađen s planiranim sredstvima u proračunu.

Svjesni činjenice kako 'tko radi taj i griješi' imali smo, i u ovom slučaju, namjeru objaviti mjere i radnje koje su oriovački dužnosnici poduzeli tijekom otklanjanja (ne)malih nepravilnosti. Na našu žalost, dobili smo odgovor koji u nastavku objavljujemo u cijelosti. Očito je kako neki inokosnici u javnoj (samo)upravi još nisu shvatili da mediji imaju, ne samo pravo, nego i obvezu, u ime i za račun poreznih obveznika, vršiti uvid u njihov rad i rad njihovih nadzornika.  

Načelnik Pavetić SBplusu

Poštovani,
nije moguće udovoljiti Vašoj zamolbi, „zbog prostora, neka specificirani odgovori budu kratki i jasni, kako ih ne bismo morali kratiti", a pored toga, na sve smo članke i točke iz Nalaza za 2009. specificirano i konkretno odgovorili Državnom uredu za reviziju, precizno odgovarajući na pojedine primjedbe, što Vam je vidljivo i dostupno u „Nalazu", stoga Vam dostavljam generalno i zaključno očitovanje na obavljenu reviziju za 2009.godinu.

Općina je prihvatila Nalaz i Mišljenje Državnog ureda za reviziju, te postupila po nalazima iste i već do polugodišnjeg obračuna 2010.godine u cijelosti iskazala obveze i proknjižila rashode koje u trenutku obavljanja revizije nije imala u cijelosti iskazane i proknjižene, što je ocjenjeno kao jedna od najvećih nepravilnosti koja je generalno utjecala na sve ostale navode revizije i ocjene poslovanja Općine. Pored toga, poduzete su radnje u cilju ispunjavanja svih ostalih naloga revizije, što je, ponavljam, navedeno u odgovoru Općine Državnom uredu za reviziju, a što će u konačnici biti iskazano u nekoj od slijedećih revizija.

Kao odgovorna osoba općine Oriovac, osobno smatram da je mišljenje, unatoč utvrđenim nepravilnostima moglo biti povoljnije izraženo, a podloga mom osobnom mišljenju je i izjava predsjednika saborskog odbora za financije i proračun, koji osvrćući se na izvršene revizije za 2009.godinu kaže kako je iznimno veliki broj Mišljenja koja su na samoj granici, na samoj vagi da mogu biti ocijenjena različitim ocjenama, a koje u konačnici bitno utječu na percepciju koju građani dobiju o svojoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave.

Tako je u našem slučaju nepovoljno mišljenje dano općini, koja je prepoznata kao dobro organizirana lokalna samoupravna, kao općina koja kvalitetno izvršava zadaće iz djelokruga svoga rada, i to u svim segmentima života.

No, ovo naravno ne znači da nepravilnosti nije bilo ili da ne prihvaćamo iskazane naloge revizije, naprotiv, svi su navodi i nalazi prihvaćeni te provedeni u djelo.

S poštovanjem,
Načelnik:
Antun Pavetić

Broj komentara: 4

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
robro

robro

Komentirano: 28.7.2011. | 19:51

1

Nakon ReviZije..nitko ne REVE, ali zato svi Zijevaju :( postavlja se pitanje, kaj će nam Revizija, ako ne služi barem tome da se u buduće nepravilnosti isprave..jer bože moj nitko ne zna sve....i ako ne služi kao podloga za procesuiranje odgovornih....ŠTO ĆE NAM REVIZIJA? Kaj je Europa rekla da ju moramo imati?
Tupson

Tupson

Komentirano: 30.3.2011. | 22:43

2

gospodine ZOVAK možete li istražiti tko je vodijo radove na krovu doma umirovjenika i zašto se nakon dve godine opet krov mora popravjati koja je to građevinska firma i koliko inžinjrea građevine ima ta firma.Pitajte DUSPARU koliko je naplaćena staza od 20m, navodno 10 000kn metar.navodno se firma zove ljestve d.o.o
Jerko Zovak

Jerko Zovak

Komentirano: 27.3.2011. | 12:43

3

sIimun@ - Ispričavam se. „U Sibinju nije obavljena financijska revizija 2010. – za 2009. godinu“. Tako je trebala glasiti cijela rečenica, a ispustio sam 'za 2009. godinu'. Inače trudimo se ne brisati komentare, ako nisu pretjerali s generaliziranjem – protiv entiteta, nacije, vjere itd. Vaš komentar je na rubu, jer optužujete čovjeka bez navođenja konkretnih dokaza. Javna osoba, istina, nije zaštićena kao privatna, ali ipak bi bilo dobro ne prosuđivati paušalno nego konkretno. Uvjeren sam, naime, kako Zdravko Sočković nije kriv za sve loše što se desilo u ovoj županiji. Prema tome, nije korektno prozivati ga – baš za sve. Naime, na taj način se relativiziraju njegove možebitne, lako dokazive, ozbiljne, političke i ine nepodopštine.
Jerko Zovak

Jerko Zovak

Komentirano: 27.3.2011. | 11:04

4

U Sibinju nije obavljena financijska revizija 2010. Možda su nešto počeli kontrolirati nakon smjenjivanja ministra financija Šukera? USKOK tvrdi kako je 'postupanje u tijeku' http://www.sbplus.hr/opcine/sibinj/umjesto_gospodarske_-_zona_sumraka_/default.aspx

Broj komentara: 4

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Poslovna prilika za osam odgojitelja

Natječaji početkom pedagoške godine

Poslovna prilika za osam odgojitelja

13.9.2019. | 22:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najbolji su u Županiji

Oriovčani su danas slavili

Najbolji su u Županiji

17.4.2018. | 19:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Proslavu uveličala ženska vokalna skupina Ad astra

Obilježen Dan općine Oriovac

Proslavu uveličala ženska vokalna skupina Ad astra

18.4.2015. | 11:53
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nije gotovo kad je gotovo, nego kad to Komisija kaže

(Ne)završena sportska dvorana

Nije gotovo kad je gotovo, nego kad to Komisija kaže

22.10.2013. | 15:59
SBplus.hr, Slavonski Brod : Inicijativa za čvorište Oriovac

Lokalne inicijative

Inicijativa za čvorište Oriovac

8.1.2011. | 8:40
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :