Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 31.8.2017. u 17:00
Prikaza: 8273
|
Autor: Jerko Zovak

U Jugoslaviji prvi u Hrvatskoj zadnji

Degmečić i Marijanović među najgorima u Hrvatskoj

Donji Andrijevci : Degmečić i Marijanović među najgorima u HrvatskojBivši predsjednik Vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović(Foto: SBplus / arhiva)

Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn; Sa žiro računa su karticom, u više navrata, podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za 63.000,00 kn nema dokumentacije iz koje bi bilo vidljivo za koje namjene su ta sredstva utrošena ...

DONJI ANDRIJEVCI - Budući da smo postali svjesni kako nesposobni, a bahati, dvojac s kormilarom, koji više od četiri godine upravlja sredstvima Općine Donji Andriievci - predsjednik Općinskog vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović - ne obaziru se na primjedbe i sugestije građana niti one iz institucija i medija, nego rade po svome, protuzakonito, prestali smo pisati o njima i njihovim marifetlucima. Odlučili smo sačekati nalaz Državne revizije, na koji se nitko oglušiti neće, pa ni ovdašnje inspekcijske službe i državno odvjetništvo.

Očekivani nalaz, na kojem su službe počele raditi 2. veljače, završen je 16. kolovoza 2017. godine s 'nepovoljnim mišljenjem'. Dakle, vrlo rijetkom ocjenom Državne revizije koju oni izriču tek najgorima. Onima koji su do te mjere kršili zakone i propise da je nužno prijaviti ih nadležnim (i) represivnim državnim tijelima.

Sreća pa Nezavisni (mladi) vijećnici, s koalicijskim partnerom HSP AS, imaju dovoljno soli u glavi da znaju kako se tolike nezakonitosti više ne smiju tolerirati. Ako ne žele i sami izgubiti obraz, za očekivati je kako će inicirati prijevremene izbore za oćinskog načelnika i općinsko vijeće. Cijena tih izbora 'kikiriki' je trošak u odnosu na štetu koju je ova HDZ-ova ekipa, tijekom svoga upravljanja, nanijela općini Donji Andrijevci.

Ono što Državna revizija nije pronašla kao krimen, a SBplus jeste nakon jednogodišnjeg upornog i zakonitog istraživanja, objavit ćemo uskoro. 

Evo sažetka razloga zbog kojih tu bahatu, a nesposobnu, ekipu treba maknuti što dalje od općinske kase i instrumenata lokalne samoupravne moći. Evo razloga zbog kojih nitko od ljudi u selima Općine neće prihvatiti politikantsku obranu: 'Izbori su skupi i tko ih izazove izgubit će ih'. Dapače, ako 'Mladi' u Vijeću prihvate općinski proračun za 2018. godinu i, na taj način, propuste maknuti ovu i ovakvu općinsku upravu, postat će jednaki ovdašnjoj HDZ-ovoj vlasti te ni sami neće zaslužiti povjerenje građana na idućim izborima. Ma kad oni bili. 

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE DRŽAVNE REVIZIJE


1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Općine za 2016. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje.

 2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

 Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti i propusti:

 A - revizijom obavljenom za 2010., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na evidentiranje poslovnih promjena na temelju urednih i kontroliranih knjigovodstvenih isprava, evidentiranje cjelokupne imovine u poslovnim knjigama, usklađenost podataka o vrijednosti imovine u poslovnim knjigama, analitičkim evidencijama i financijskim izvještajima, popis imovine i obveza, evidentiranje rashoda na odgovarajućim računima računskog plana i prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, poduzimanje mjera naplate prihoda, donošenje unutarnjih akata u vezi s upravljanjem grobljima i programa za podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje drugih vrsta pomoći, obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti te usklađivanje programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture s planiranim sredstvima u proračunu, ponovljene su odnosno nisu otklonjene u 2016. (točka 1. Nalaza)

B - proračun nije sastavljen prema izvorima financiranja; Plan razvojnih programa nije donesen (točka 2. Nalaza)

C - Općina vodi glavnu knjigu i knjigu (evidenciju) putnih naloga;

 - Dnevnik i druge propisane pomoćne knjige (evidencija dugotrajne imovine, evidencija potraživanja i obveza, knjiga (dnevnik) blagajne, knjiga ulaznih i izlaznih računa i evidencija korištenja službenih vozila) nisu ustrojene, a izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige ne osiguravaju se potrebni podaci;

- Poslovne knjige ne osiguravaju podatke o potraživanjima i obvezama

- U glavnoj knjizi su za većinu potraživanja evidentirana početna stanja, a promjene tijekom godine nisu evidentirane;

- Obveze nisu evidentirane u razdoblju u kojem su nastale nego je dio obveza evidentiran u trenutku plaćanja;

- Prema podacima iz glavne knjige, prihodi su ostvareni u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.209.562,00 kn. Kod evidentiranja prihoda i rashoda nije primijenjeno računovodstveno načelo pojedinačnog iskazivanja, a kod rashoda i načelo nastanka događaja (obveza);

- Rashodi su evidentirani na temelju provedenih plaćanja, a trebali su biti evidentirani u trenutku nastanka događaja (obveza), neovisno o plaćanju;

- Prihodi u iznosu 3.692.949,00 kn i rashodi u iznosu 4.128.830,00 kn evidentirani su koncem godine putem temeljnice u jednom iznosu, prema vrsti prihoda i rashoda, bez dokumentacije o nastalom poslovnom događaju ili specifikacije zbirnih iznosa;

- Rashodi za reprezentaciju u iznosu 69.180,00 kn, evidentirani su na temelju računa koji ne sadrže naznaku poslovnog događaja u vezi kojeg su nastali i osoba koje su ugošćene;

- Za nabavljani materijal i dijelove za održavanje i gradnju građevinskih objekata Općina ne raspolaže dokumentacijom iz koje treba biti vidljivo koji su radovi izvedeni te količine utrošenog materijala;

- Blagajničko poslovanje nije uredno vođeno;

- Blagajnički izvještaji se ne vode, uplatnice i isplatnice u većini slučajeva nisu sastavljene, a sastavljene uplatnice i isplatnice nisu numerirane;

- Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn;

- Tijekom 2016. sa žiro računa su karticom u više navrata podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za dio podignutih sredstava (63.000,00 kn) nema dokumentacije iz koje treba biti vidljivo jesu li sredstva utrošena i za koje namjene;

- Popis imovine i obveza nije obavljen;

- Financijski izvještaji za 2016. nisu dostavljeni su nadležnim institucijama u propisanom roku;

- Bilješke uz financijske izvještaje nisu sastavljene;

- Podaci o prihodima, rashodima, rezultatu poslovanja, imovini, obvezama i vlastitim izvorima iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi;

- Nije uspostavljen cjelovit i učinkovit sustav unutarnjih kontrola (točka 3. Nalaza);

 - Na mrežnim stranicama Općine nisu objavljeni financijski izvještaji za 2016., proračun, izmjene proračuna i odluka o izvršavanju proračuna za 2016. te informacije o dodijeljenim donacijama, što je trebalo učiniti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o proračunu (točka 4. Nalaza);

- komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova, čišćenje snijega te odvodnja atmosferskih voda, za koje su rashodi iskazani u iznosu 335.477,00 kn, povjerene su pravnim osobama izravnim ugovaranjem, a prema propisima o komunalnom gospodarstvu trebalo je provesti javni natječaj;

- Naknade za ugovore o djelu isplaćene su (s pripadajućim porezima i doprinosima) u iznosu 202.118,00 kn;

- Ugovori o djelu zaključeni su za upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga Općine te poslove održavanja čistoće javnih i zelenih površina;

- Prema propisima koji uređuju djelokrug i ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravne, stručne i druge poslove u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveobavljaju službenici i namještenici, a obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se izvoditeljima prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, iz čega proizlazi da se navedeni poslovi ne obavljaju putem ugovora o djelu (točka 6. Nalaza)

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ne sadrži pojedine ugovore i nije ažuriran u propisanim rokovima;

- Radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti 453.443,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost nabavljene su izravnim ugovaranjem, a prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, trebalo je prikupiti najmanje tri ponude;

- U 2016. nabava i montaža urbanix vježbališta i radovi na uređenju parka oko škole u vrijednosti 374.871,00 kn plaćeni su predujmom;

S obzirom da su značajna sredstva korištena za plaćanje predujmom, dijelom i za radove koji nisu završeni u ugovorenom roku, Općina nije racionalno i učinkovito raspolagala proračunskim sredstvima;

- Za pojedine radove i isporuku opreme nisu sastavljeni zapisnici o primopredaji niti je predočena druga dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su radovi izvedeni i oprema ugrađena. (točka 7. Nalaza)

4. Općina obuhvaća četiri naselja s ukupno 3 709 stanovnika. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga ustrojen je jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest djelatnika. Općina nema proračunske korisnike.

Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2016. i uTomislav Marijanović.

Prihodi su iskazani u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.199.758,00 kn. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 83.126,00 kn.

Najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći u iznosu 4.021.092,00 kn ili 49,5 % te prihodi od poreza u iznosu 2.799.315,00 kn ili 34,5 %.

Potraživanja su koncem 2016. iskazana u iznosu 1.279.997,00 kn i odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.138.535,00 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 141.462,00 kn.

Obveze su koncem 2016. iskazane u iznosu 415.664,00 kn i odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Vrijednosno su najznačajniji rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.206.514,00 kn ili 51,3 % ukupno ostvarenih rashoda.

Općina u 2016. nije davala jamstva i suglasnosti za zaduživanje te pozajmljivala proračunska sredstva.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose na izvršenje naloga revizije za 2010., planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, objavu podataka na mrežnim stranicama, rashode te postupke javne nabave, utjecale su na izražavanje nepovoljnog mišljenja.

Cjelo Izvješće o obavljenoj reviziji pogledajte u prilogu

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bisernica

bisernica

Komentirano: 2.9.2017. | 10:04

1

pa znas li da je bio kirvaj,a kirvaj kosta,pecenka,kolaci,pivo,vino itd itd
Markic

Markic

Komentirano: 2.9.2017. | 9:30

2

Ima li jutros kakvih novih vijesti o privođenju odgovornih osoba?!
Markic

Markic

Komentirano: 1.9.2017. | 21:40

3

Zar još nitko nije priveden na informativni razgovor?! To mora biti slijedeća vijest, a onda će se vrlo brzo saznati gdje su pare!

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Općine odlučile osnovati zajednički dječji vrtić

Hvalevrijedna suradnja

Općine odlučile osnovati zajednički dječji vrtić

26.1.2021. | 8:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Veliki Andrijevčanin, arhitekt dr. sc. Radovan Miščević

Jeste li čuli za čovjeka?

Veliki Andrijevčanin, arhitekt dr. sc. Radovan Miščević

27.10.2020. | 14:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Možda ne znaju 'voditi knjige', ali su po nečemu napredni

Mlada obitelj je i istospolna zajednica

Možda ne znaju 'voditi knjige', ali su po nečemu napredni

10.2.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovaj gospodin je nepopravljiv!

BROJNE NEPRAVILNOSTI

Ovaj gospodin je nepopravljiv!

4.11.2019. | 22:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ne može im nitko ništa?

Opet (i) Donji Andrijevci

Ne može im nitko ništa?

4.11.2019. | 20:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pregledali papire pa otkrili novi kaos u općinskoj blagajni

Brojke se nikako ne podudaraju

Pregledali papire pa otkrili novi kaos u općinskoj blagajni

31.10.2019. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Biraju članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Objavljen poziv za isticanje kandidature

Biraju članove i zamjenike članova Savjeta mladih

6.8.2019. | 9:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bit će im vraćen novac za priključke i porez na nekretninu

Nakon loših vijesti o novim nametima

Bit će im vraćen novac za priključke i porez na nekretninu

25.7.2019. | 11:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Teško da je prenamjena učinjena radi izgradnje urbanih vila

Suludi nameti mještanima

Teško da je prenamjena učinjena radi izgradnje urbanih vila

17.7.2019. | 20:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mještani će plaćati komunalnu naknadu za bašče i oranice!?

Neizgrađena građevinska zemljišta

Mještani će plaćati komunalnu naknadu za bašče i oranice!?

16.7.2019. | 22:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vukojević gradnja je daleko najpovoljniji ponuditelj

Energetska obnova škole u D.Andrijevcima

Vukojević gradnja je daleko najpovoljniji ponuditelj

30.3.2019. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bogat i veseo Advent u Donjim Andrijevcima 2018.

Bolji nego ikad dosad

Bogat i veseo Advent u Donjim Andrijevcima 2018.

17.12.2018. | 22:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

Projekti pomažu smanjenju nezaposlenosti

Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

25.5.2018. | 18:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

Izvanredno stanje proglasili redovnim

Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

26.9.2017. | 15:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

Samo jedna točka dnevnog reda

Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

24.9.2017. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : S općinskog računa digao 91.000 kuna

Državna revizija utvrdila

S općinskog računa digao 91.000 kuna

21.9.2017. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

Od priopćenja do tiskovne i nazad

Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

13.9.2017. | 21:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

Propali i 'mrkva' i 'batina'

HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

19.6.2017. | 11:11
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :