SBplus.hr, Slavonski Brod :

Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 31.8.2017. u 17:00
Prikaza: 6346
|
Autor: Jerko Zovak

U Jugoslaviji prvi u Hrvatskoj zadnji

Degmečić i Marijanović među najgorima u Hrvatskoj

Donji Andrijevci : Degmečić i Marijanović među najgorima u HrvatskojBivši predsjednik Vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović(Foto: SBplus / arhiva)

Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn; Sa žiro računa su karticom, u više navrata, podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za 63.000,00 kn nema dokumentacije iz koje bi bilo vidljivo za koje namjene su ta sredstva utrošena ...

DONJI ANDRIJEVCI - Budući da smo postali svjesni kako nesposobni, a bahati, dvojac s kormilarom, koji više od četiri godine upravlja sredstvima Općine Donji Andriievci - predsjednik Općinskog vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović - ne obaziru se na primjedbe i sugestije građana niti one iz institucija i medija, nego rade po svome, protuzakonito, prestali smo pisati o njima i njihovim marifetlucima. Odlučili smo sačekati nalaz Državne revizije, na koji se nitko oglušiti neće, pa ni ovdašnje inspekcijske službe i državno odvjetništvo.

Očekivani nalaz, na kojem su službe počele raditi 2. veljače, završen je 16. kolovoza 2017. godine s 'nepovoljnim mišljenjem'. Dakle, vrlo rijetkom ocjenom Državne revizije koju oni izriču tek najgorima. Onima koji su do te mjere kršili zakone i propise da je nužno prijaviti ih nadležnim (i) represivnim državnim tijelima.

Sreća pa Nezavisni (mladi) vijećnici, s koalicijskim partnerom HSP AS, imaju dovoljno soli u glavi da znaju kako se tolike nezakonitosti više ne smiju tolerirati. Ako ne žele i sami izgubiti obraz, za očekivati je kako će inicirati prijevremene izbore za oćinskog načelnika i općinsko vijeće. Cijena tih izbora 'kikiriki' je trošak u odnosu na štetu koju je ova HDZ-ova ekipa, tijekom svoga upravljanja, nanijela općini Donji Andrijevci.

Ono što Državna revizija nije pronašla kao krimen, a SBplus jeste nakon jednogodišnjeg upornog i zakonitog istraživanja, objavit ćemo uskoro. 

Evo sažetka razloga zbog kojih tu bahatu, a nesposobnu, ekipu treba maknuti što dalje od općinske kase i instrumenata lokalne samoupravne moći. Evo razloga zbog kojih nitko od ljudi u selima Općine neće prihvatiti politikantsku obranu: 'Izbori su skupi i tko ih izazove izgubit će ih'. Dapače, ako 'Mladi' u Vijeću prihvate općinski proračun za 2018. godinu i, na taj način, propuste maknuti ovu i ovakvu općinsku upravu, postat će jednaki ovdašnjoj HDZ-ovoj vlasti te ni sami neće zaslužiti povjerenje građana na idućim izborima. Ma kad oni bili. 

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE DRŽAVNE REVIZIJE


1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Općine za 2016. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje.

 2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

 Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti i propusti:

 A - revizijom obavljenom za 2010., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na evidentiranje poslovnih promjena na temelju urednih i kontroliranih knjigovodstvenih isprava, evidentiranje cjelokupne imovine u poslovnim knjigama, usklađenost podataka o vrijednosti imovine u poslovnim knjigama, analitičkim evidencijama i financijskim izvještajima, popis imovine i obveza, evidentiranje rashoda na odgovarajućim računima računskog plana i prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, poduzimanje mjera naplate prihoda, donošenje unutarnjih akata u vezi s upravljanjem grobljima i programa za podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje drugih vrsta pomoći, obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti te usklađivanje programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture s planiranim sredstvima u proračunu, ponovljene su odnosno nisu otklonjene u 2016. (točka 1. Nalaza)

B - proračun nije sastavljen prema izvorima financiranja; Plan razvojnih programa nije donesen (točka 2. Nalaza)

C - Općina vodi glavnu knjigu i knjigu (evidenciju) putnih naloga;

 - Dnevnik i druge propisane pomoćne knjige (evidencija dugotrajne imovine, evidencija potraživanja i obveza, knjiga (dnevnik) blagajne, knjiga ulaznih i izlaznih računa i evidencija korištenja službenih vozila) nisu ustrojene, a izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige ne osiguravaju se potrebni podaci;

- Poslovne knjige ne osiguravaju podatke o potraživanjima i obvezama

- U glavnoj knjizi su za većinu potraživanja evidentirana početna stanja, a promjene tijekom godine nisu evidentirane;

- Obveze nisu evidentirane u razdoblju u kojem su nastale nego je dio obveza evidentiran u trenutku plaćanja;

- Prema podacima iz glavne knjige, prihodi su ostvareni u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.209.562,00 kn. Kod evidentiranja prihoda i rashoda nije primijenjeno računovodstveno načelo pojedinačnog iskazivanja, a kod rashoda i načelo nastanka događaja (obveza);

- Rashodi su evidentirani na temelju provedenih plaćanja, a trebali su biti evidentirani u trenutku nastanka događaja (obveza), neovisno o plaćanju;

- Prihodi u iznosu 3.692.949,00 kn i rashodi u iznosu 4.128.830,00 kn evidentirani su koncem godine putem temeljnice u jednom iznosu, prema vrsti prihoda i rashoda, bez dokumentacije o nastalom poslovnom događaju ili specifikacije zbirnih iznosa;

- Rashodi za reprezentaciju u iznosu 69.180,00 kn, evidentirani su na temelju računa koji ne sadrže naznaku poslovnog događaja u vezi kojeg su nastali i osoba koje su ugošćene;

- Za nabavljani materijal i dijelove za održavanje i gradnju građevinskih objekata Općina ne raspolaže dokumentacijom iz koje treba biti vidljivo koji su radovi izvedeni te količine utrošenog materijala;

- Blagajničko poslovanje nije uredno vođeno;

- Blagajnički izvještaji se ne vode, uplatnice i isplatnice u većini slučajeva nisu sastavljene, a sastavljene uplatnice i isplatnice nisu numerirane;

- Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn;

- Tijekom 2016. sa žiro računa su karticom u više navrata podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za dio podignutih sredstava (63.000,00 kn) nema dokumentacije iz koje treba biti vidljivo jesu li sredstva utrošena i za koje namjene;

- Popis imovine i obveza nije obavljen;

- Financijski izvještaji za 2016. nisu dostavljeni su nadležnim institucijama u propisanom roku;

- Bilješke uz financijske izvještaje nisu sastavljene;

- Podaci o prihodima, rashodima, rezultatu poslovanja, imovini, obvezama i vlastitim izvorima iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi;

- Nije uspostavljen cjelovit i učinkovit sustav unutarnjih kontrola (točka 3. Nalaza);

 - Na mrežnim stranicama Općine nisu objavljeni financijski izvještaji za 2016., proračun, izmjene proračuna i odluka o izvršavanju proračuna za 2016. te informacije o dodijeljenim donacijama, što je trebalo učiniti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o proračunu (točka 4. Nalaza);

- komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova, čišćenje snijega te odvodnja atmosferskih voda, za koje su rashodi iskazani u iznosu 335.477,00 kn, povjerene su pravnim osobama izravnim ugovaranjem, a prema propisima o komunalnom gospodarstvu trebalo je provesti javni natječaj;

- Naknade za ugovore o djelu isplaćene su (s pripadajućim porezima i doprinosima) u iznosu 202.118,00 kn;

- Ugovori o djelu zaključeni su za upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga Općine te poslove održavanja čistoće javnih i zelenih površina;

- Prema propisima koji uređuju djelokrug i ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravne, stručne i druge poslove u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveobavljaju službenici i namještenici, a obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se izvoditeljima prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, iz čega proizlazi da se navedeni poslovi ne obavljaju putem ugovora o djelu (točka 6. Nalaza)

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ne sadrži pojedine ugovore i nije ažuriran u propisanim rokovima;

- Radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti 453.443,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost nabavljene su izravnim ugovaranjem, a prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, trebalo je prikupiti najmanje tri ponude;

- U 2016. nabava i montaža urbanix vježbališta i radovi na uređenju parka oko škole u vrijednosti 374.871,00 kn plaćeni su predujmom;

S obzirom da su značajna sredstva korištena za plaćanje predujmom, dijelom i za radove koji nisu završeni u ugovorenom roku, Općina nije racionalno i učinkovito raspolagala proračunskim sredstvima;

- Za pojedine radove i isporuku opreme nisu sastavljeni zapisnici o primopredaji niti je predočena druga dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su radovi izvedeni i oprema ugrađena. (točka 7. Nalaza)

4. Općina obuhvaća četiri naselja s ukupno 3 709 stanovnika. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga ustrojen je jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest djelatnika. Općina nema proračunske korisnike.

Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2016. i uTomislav Marijanović.

Prihodi su iskazani u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.199.758,00 kn. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 83.126,00 kn.

Najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći u iznosu 4.021.092,00 kn ili 49,5 % te prihodi od poreza u iznosu 2.799.315,00 kn ili 34,5 %.

Potraživanja su koncem 2016. iskazana u iznosu 1.279.997,00 kn i odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.138.535,00 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 141.462,00 kn.

Obveze su koncem 2016. iskazane u iznosu 415.664,00 kn i odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Vrijednosno su najznačajniji rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.206.514,00 kn ili 51,3 % ukupno ostvarenih rashoda.

Općina u 2016. nije davala jamstva i suglasnosti za zaduživanje te pozajmljivala proračunska sredstva.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose na izvršenje naloga revizije za 2010., planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, objavu podataka na mrežnim stranicama, rashode te postupke javne nabave, utjecale su na izražavanje nepovoljnog mišljenja.

Cjelo Izvješće o obavljenoj reviziji pogledajte u prilogu

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bisernica

bisernica

Komentirano: 2.9.2017. | 10:04

1

pa znas li da je bio kirvaj,a kirvaj kosta,pecenka,kolaci,pivo,vino itd itd
Markic

Markic

Komentirano: 2.9.2017. | 9:30

2

Ima li jutros kakvih novih vijesti o privođenju odgovornih osoba?!
Markic

Markic

Komentirano: 1.9.2017. | 21:40

3

Zar još nitko nije priveden na informativni razgovor?! To mora biti slijedeća vijest, a onda će se vrlo brzo saznati gdje su pare!

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

Projekti pomažu smanjenju nezaposlenosti

Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

25.5.2018. | 18:40
Za rekonstrukciju i opremanje 'Mrava' Općina je dobila potporu u iznosu većem od milijun kuna, tako da će predškolska djeca Općine uskoro moći uživati u ljepšoj i modernije opremljenoj igraonici.
Za rekonstrukciju i opremanje 'Mrava' Općina je dobila potporu u iznosu većem od milijun kuna, tako da će predškolska djeca Općine uskoro moći uživati u ljepšoj i modernije opremljenoj igraonici.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

Izvanredno stanje proglasili redovnim

Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

26.9.2017. | 15:40
Vijećnici 'izvanredno stanje' u Općini karakterizirali 'redovnim', održali takvu sjedncu - redovnu - te zaključili isto što su, u sličnim situacijama, zaključivali i njihovi prethodnici - ništa. Za očekivati je kako će poslije takvog načina rada i učinak biti isti. Ništa.
Vijećnici 'izvanredno stanje' u Općini karakterizirali 'redovnim', održali takvu sjedncu - redovnu - te zaključili isto što su, u sličnim situacijama, zaključivali i njihovi prethodnici - ništa. Za očekivati je kako će poslije takvog načina rada i učinak biti isti. Ništa.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

Samo jedna točka dnevnog reda

Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

24.9.2017. | 17:35
Državna revizija je slučaj Donji Andrijevci predala Državnom odvjetništvu a, kako neslužbeno doznajemo, kriminalistička policija je krenula s izvidima.
Prije više od tri tjedna Državni ured za reviziju proslijedio je Hrvatskom saboru izvješća o radu pet ministarstava, dviju županija te 30 gradova i općina. Negativno mišljenje, uz općinu Škabrnja, dobila je i općina Donji Andrijevci, o čemu je već pisao SBplus.
SBplus.hr, Slavonski Brod : S općinskog računa digao 91.000 kuna

Državna revizija utvrdila

S općinskog računa digao 91.000 kuna

21.9.2017. | 15:00
"Nije to ništa, samo greška u vođenju knjiga. I božićnicu smo si isplatili pogreškom", pravda se načelnik Općine Donji Andrijevci, načelnik Tomislav Marijanović.
"Nije to ništa, samo greška u vođenju knjiga. I božićnicu smo si isplatili pogreškom", pravda se načelnik Općine Donji Andrijevci, načelnik Tomislav Marijanović.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

Od priopćenja do tiskovne i nazad

Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

13.9.2017. | 21:50
Čini nam se kako se općinski načelnik u ovom obraćanju nije naoružao činjenicama već čistim instinktom „zvijeri stjerane u kut", ili svojim nedovoljnim stupnjem obrazovanja odgovorio novinarima na razini svog intelektualnog dometa pokušavajući tako kontra napadima obmanuti javnos
Čini nam se kako se općinski načelnik u ovom obraćanju nije naoružao činjenicama već čistim instinktom „zvijeri stjerane u kut", ili svojim nedovoljnim stupnjem obrazovanja odgovorio novinarima na razini svog intelektualnog dometa pokušavajući tako kontra napadima obmanuti javnos
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici pozivaju 'institucije države' neka rade svoj posao

Nije trebalo dugo čekati

Vijećnici pozivaju 'institucije države' neka rade svoj posao

1.9.2017. | 0:02
Nakon što su mediji objavili rezultate nalaza (i) u redakciju SBplus-a stiglo je 'Očitovanje vijećnika pozicije o negativnom izvješću Državnog ureda za reviziju za Općinu Donji Andrijevci' koje prenosimo u cijelosti.
Nakon što su mediji objavili rezultate nalaza (i) u redakciju SBplus-a stiglo je 'Očitovanje vijećnika pozicije o negativnom izvješću Državnog ureda za reviziju za Općinu Donji Andrijevci' koje prenosimo u cijelosti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

Propali i 'mrkva' i 'batina'

HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

19.6.2017. | 11:11
'Budimo otvoreni u svojim razmišljanjima i gajimo zajedništvo do ostvarenja cilja. Neka mještani osjete kako smo tu zbog njih, a ne zbog sebe', kolegicama i kolegama vijećnicima kazao je novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća, Robert Kuduz.
'Budimo otvoreni u svojim razmišljanjima i gajimo zajedništvo do ostvarenja cilja. Neka mještani osjete kako smo tu zbog njih, a ne zbog sebe', kolegicama i kolegama vijećnicima kazao je novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća, Robert Kuduz.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Febo

(Ne)običan čovjek

Febo

31.12.2016. | 23:20
'Njihovim odnosom prema meni, a ne postupkom zatvaranja školskog dvorišta, te dvije gospođe ponizile su me. Kao čovjeka, a ne kao branitelja'.
'Njihovim odnosom prema meni, a ne postupkom zatvaranja školskog dvorišta, te dvije gospođe ponizile su me. Kao čovjeka, a ne kao branitelja'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nije kriv načelnik Marijanović nego pročelnik Šulter

Aljkavost i samodostatnost

Nije kriv načelnik Marijanović nego pročelnik Šulter

21.9.2016. | 22:22
O načinu financiranja programa, projekata i manifestacija odluku je donio općinski načelnik, međutim, ona je toliko manjkava da čak niti ne kaže za koju godinu vrijedi. Ipak, priznati treba kako za to nije kriv tek potpisnik Marijanović nego, prije svih, pročelnik jedinstvenog up
O načinu financiranja programa, projekata i manifestacija odluku je donio općinski načelnik, međutim, ona je toliko manjkava da čak niti ne kaže za koju godinu vrijedi. Ipak, priznati treba kako za to nije kriv tek potpisnik Marijanović nego, prije svih, pročelnik jedinstvenog up
SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedno naređenje i šest upozorenja Općini Donji Andrijevci

Nakon pisanja SBplus-a

Jedno naređenje i šest upozorenja Općini Donji Andrijevci

26.8.2016. | 0:01
U onoj mjeri u kojoj nije sramota priznati kako nemaš talenta za sport ili umjetnost, u toj mjeri nije sramota priznati kako nemaš liderskih sposobnosti. Oni pak koji to ne žele, a ustraju u ulozi kojoj nisu dorasli (i svim prinadležnostima, dakako) ustvari, pored manjka liderski
U onoj mjeri u kojoj nije sramota priznati kako nemaš talenta za sport ili umjetnost, u toj mjeri nije sramota priznati kako nemaš liderskih sposobnosti. Oni pak koji to ne žele, a ustraju u ulozi kojoj nisu dorasli (i svim prinadležnostima, dakako) ustvari, pored manjka liderski
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zapošljavaju stručnog suradnika za EU projekte

Općina D. Andrijevci raspisala natječaj

Zapošljavaju stručnog suradnika za EU projekte

17.8.2016. | 21:40
Općina planira zaposliti magistra prava na neodređeno vrijeme, uz uvjet položenog državnog ispita, znanje engleskog jezika, uz uvjerenje o osposobljavanju za voditelja izrade i provedbe EU projekata itd. Natječaj je objavljen 12. kolovoza 2016. godine, a rok za prijavu je 8 dana
Općina planira zaposliti magistra prava na neodređeno vrijeme, uz uvjet položenog državnog ispita, znanje engleskog jezika, uz uvjerenje o osposobljavanju za voditelja izrade i provedbe EU projekata itd. Natječaj je objavljen 12. kolovoza 2016. godine, a rok za prijavu je 8 dana
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sanacija odlagališta otpada sredstvima Kohezijskog fonda EU

Projekt vrijedan 2,1 milijuna kuna

Sanacija odlagališta otpada sredstvima Kohezijskog fonda EU

23.6.2016. | 22:58
Radove je odabrani izvođač započeo nedugo nakon potpisivanja ugovora, a u kojoj su trenutačno fazi vidljivo je iz priloženih fotografija.
Radove je odabrani izvođač započeo nedugo nakon potpisivanja ugovora, a u kojoj su trenutačno fazi vidljivo je iz priloženih fotografija.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Općina će udrugama podijeliti 293.500 kn

Natječaj traje do 29. lipnja

Općina će udrugama podijeliti 293.500 kn

19.6.2016. | 21:30
Udruge sukladno natječaju mogu prijaviti program/projekt koji unapređuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine
Udruge sukladno natječaju mogu prijaviti program/projekt koji unapređuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grade javnu rasvjetu bez projekta, građ. dozvole i natječaja

Kazneno djelo ili proceduralni propusti?

Grade javnu rasvjetu bez projekta, građ. dozvole i natječaja

13.6.2016. | 0:01
Kad pomislite kako su dotakli dno nedemokratičnosti te dosegli vrh političke samovolje, aktualna HDZ-ova općinska vlast uspije vas iznenaditi svojom odlučnošću i istrajnošću u kršenju pozitivnih zakonskih propisa i elementarne samoupravne korektnosti.
Kad pomislite kako su dotakli dno nedemokratičnosti te dosegli vrh političke samovolje, aktualna HDZ-ova općinska vlast uspije vas iznenaditi svojom odlučnošću i istrajnošću u kršenju pozitivnih zakonskih propisa i elementarne samoupravne korektnosti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vodstvo koje sramoti zajednicu, ne vuče naprijed nego nazad

Na diku općinskom načelniku

Vodstvo koje sramoti zajednicu, ne vuče naprijed nego nazad

1.4.2016. | 14:30
Mada je, već na službenom skupu, načelnikova retorička skromnost demonstrirala razinu umješnosti aktualne općinske vlasti, trava na ulazu u 'poglavarstvo' bila je nova potvrda činjenice da, veće peti mandat uzastopno, Općina Donji Andrijevci ima politička vodstva nedorasla razini
Mada je, već na službenom skupu, načelnikova retorička skromnost demonstrirala razinu umješnosti aktualne općinske vlasti, trava na ulazu u 'poglavarstvo' bila je nova potvrda činjenice da, veće peti mandat uzastopno, Općina Donji Andrijevci ima politička vodstva nedorasla razini
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo kako je vaše mjesto izgledalo 1700-tih

Vojne karte Habsburgovaca

Evo kako je vaše mjesto izgledalo 1700-tih

29.1.2016. | 13:30
Hrvatska je na kartama podijeljena na nekoliko dijelova – Hrvatsku, Slavoniju, slavonsku vojnu granicu, banijsku vojnu granicu, karlovački generalat, varaždinski generalat. Banijska granica mapirana je prva (1773.-1775.), dok je posljednja došla na red Slavonija (1781.-1783.).
Hrvatska je na kartama podijeljena na nekoliko dijelova – Hrvatsku, Slavoniju, slavonsku vojnu granicu, banijsku vojnu granicu, karlovački generalat, varaždinski generalat. Banijska granica mapirana je prva (1773.-1775.), dok je posljednja došla na red Slavonija (1781.-1783.).
SBplus.hr, Slavonski Brod : Načelnik čisti snijeg i sanjka djecu - istovremeno

'Jednim udarcem dvije muhe'

Načelnik čisti snijeg i sanjka djecu - istovremeno

3.1.2016. | 18:45
Zaista, djeca jesu bila vesela, jer ih je načelnik Marijanović sanjkao. Međutim, je li to i mudro, drugo je pitanje. Mada, znamo neke 'jalnike' koji će benevolentno promrmljati: bolje da sanjka andrijevačku djecu nego njihove roditelje.
Zaista, djeca jesu bila vesela, jer ih je načelnik Marijanović sanjkao. Međutim, je li to i mudro, drugo je pitanje. Mada, znamo neke 'jalnike' koji će benevolentno promrmljati: bolje da sanjka andrijevačku djecu nego njihove roditelje.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Edukacija o pisanju životopisa i zamolbi za posao

LAG Slavonska ravnica

Edukacija o pisanju životopisa i zamolbi za posao

7.11.2015. | 8:32
Radionica će se održati 13.11.2015.godine u prostorijama općine Donji Andrijevci s početkom u 17.00 sati.
Radionica će se održati 13.11.2015.godine u prostorijama općine Donji Andrijevci s početkom u 17.00 sati.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ignorirati SBplus jeste moguće, ali birače nije

Izbori će brzo - lokalni

Ignorirati SBplus jeste moguće, ali birače nije

4.11.2015. | 12:25
Ignorirati SBplus i, u ovom slučaju Andrijevčane, jeste moguće, ali birače nije. Izbori će brže nego ovdašnji uhljebi to očekuju.
Ignorirati SBplus i, u ovom slučaju Andrijevčane, jeste moguće, ali birače nije. Izbori će brže nego ovdašnji uhljebi to očekuju.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Novi natječaj, početna cijena 40.000 kuna

Rušenje Društvenog doma

Novi natječaj, početna cijena 40.000 kuna

27.7.2015. | 0:03
Uklanjanje javne zgrade s otkupom građevnog otpada izabrani izvođač radova dužan je izvesti u skladu s opisom radova iz Projekta uklanjanja građevine i za navedeni posao općini Donji Andrijevci kao vlasniku zgrade platiti naknadu.
Uklanjanje javne zgrade s otkupom građevnog otpada izabrani izvođač radova dužan je izvesti u skladu s opisom radova iz Projekta uklanjanja građevine i za navedeni posao općini Donji Andrijevci kao vlasniku zgrade platiti naknadu.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :